Warunki korzystania

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.drive.pl, https://www.drive.*(dalej: „Serwis internetowy”) prowadzony przez firmę iMediaGO

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki dostarczania usług z Serwisu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Usługi w Serwisie Internetowym, zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy jest iMediaGO
 3. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów/Towarów/Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Usługobiorca jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Usługobiorca jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 6. Właściciel dostarcza w ramach świadczonych usług Produkty/Towary/Usługi wolne od wad.

  Definicje:

  • SERWIS INTERNETOWY – serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.drive.pl, https://www.drive.*
  • WŁAŚCICIEL – Właścicielem serwisu jest firma iMediaGO, z siedzibią.
  • DOSTAWA oznacza czynność polegającą na faktycznym dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
  • DOSTAWCA – oznacza fimę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Towarów;
  • DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8-16;
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający wybór Usługi, akceptację Usługi, wybór parametrów Usługi przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.
  • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawce, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa może być zawarta Umowa na odległość;
  • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • KONTO – indywidualny dla każdego Klienta panel, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, uruchomiony w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • MATERIAŁY – treści i obiekty multimedialne (np. filmy, pliki graficzne i zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Usługobiorcę w celu zamieszczenia ich w zamawianej Usłudze ;
  • PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w serwisie internetowym i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, zmiany wprowadzone w dostarczonym przez Klienta projekcie, odtworzony wzór na podstawie wcześniej wydrukowanego projektu (oprócz obrazów);
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
  • SPRZEDAWCA – iMediaGO, z siedzibą w Wasilkowie.
  • UMOWA – oznacza umowę zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.
  • POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – Na pozytywną weryfikację zamówienia składa się:

   • prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia
   • przesłanie Zamówienia dotyczącego Usługi wybranego i zaakceptowanego przez Usługobiorcę
   • zaksięgowaniu płatności za złożone Zamówienie

Warunki ogólne korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. Komputer, tablet, telefon,TV lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 17.1 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
  3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten można wyłączyć w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

  1. rowadzeniu indywidualnego Konta Klienta;
  2. Umożliwieniu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia;
  3. Przekazywaniu newslettera
  4. Zapewnieniu pomocy doradcy Klienta w Dni Robocze
 5. Usługi wymienione w punkcie 4 są bezpłatne;
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony;
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

  1. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres kontakt@imediago.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia)
  4. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  5. Wypowiedzenie Umowy prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w trakcie trwania umowy.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich;
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła do Konta w jakiejkolwiek formie.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią tylko zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich i wyrażone w wartości brutto. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona w serwisie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługodawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.
 4. Konto Klienta – utworzenie konta jest konieczne do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym

  1. W celu utworzenia Konta należy dokonać nieodpłatnej rejestracji na podstawie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu Internetowego. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
  2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść przez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu;
  3. W celu założenie Konta Klienta w Serwisie Internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia np. drogą mailową na adres kontakt@imediago.pl
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta;
 5. Zawarcie umowy dotyczącej wykonania Usługi za pomocą Formularza zamówienia:

  1. Celem zawarcia umowy o wykonanie Usługi niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia. Opcja dostępna jest w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
  2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, które zawierają: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Serwisu Internetowego o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Serwisu Internetowego o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie i sposobie wysyłki.
  3. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Usługobiorcą, a Serwisem Internetowym.
 6. Każda umowa wykonania Usługi będzie potwierdzana rachunkiem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.
 7. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia.

Sposoby płatności

 1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Przelew na rachunek bankowy sprzedawcy (faktura proforma) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia wpłaty oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez firmę PayU S.A. w Poznaniu – realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzanej płatności;
 2. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 dni roboczych. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

Sposoby dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktu na teranie Rzeczpospolitej Polskiej w następujący sposób:

  1. Dostawa kurierem (DPD)
  2. Odbiór w punkcie (InPost, Paczka w Ruchu i Paczka na Poczcie)
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Zamówione produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W dniu wysyłki Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informacje potwierdzające nadanie przesyłki.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia paczki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Serwisu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie ze strony przewoźnika realizującego Dostawę.

Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w §1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@imediago.pl
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Usługi/Towaru do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  2. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

 13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 14. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@imediago.pl . Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 15. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres kontakt@imediago.pl . W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Klient.
 16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 17. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
 18. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 19. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 20. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 21. Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.
 22. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Towaru Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Towaru. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

Informacje dodatkowe

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi w ramach indywidualnego Konta zapisanie do 10 projektów. Dotyczy to projektów tworzonych za pomocą kreatora dostępnego w Serwisie internetowym jak również uzupełnionych i zapisanych szablonów udostępnionych przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym.
 2. Koszyk zamówiony, ale nieopłacony usuwamy po 60 dniach od daty zamówienia koszyka.
 3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronach Serwisu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Ten z kolei podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze stron Serwisu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.
 4. Ochrona danych osobowych:
  1. administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji w Serwisie Internetowym jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w niniejszym Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie Konta Klienta, a tym samym realizację zamówień;
  4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do ich treści, ich poprawiania a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione;
  6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy;
  7. W przypadku, gdy Klienta wybierze płatność przez system payU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu: https://www.payu.pl/dane-kontaktowe

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
 3. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych.
   Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl.
   Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017r. i może być przez Usługodawcę w każdej chwili zmieniony.
 5. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez iMediaGO nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.adodo.com.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary/Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów z Serwisu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Usługobiorcy zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.